Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu vald

Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

Haridus ja kultuur

Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 31.12.2019

Tartu vald maksab toetust eraõiguslikele spordikooidele ja -klubidele

Üldnõuded

 (1) Toetust antakse tegutsevale spordiklubile või spordikoolile.

 (2) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis kuulub üleriigilisse Spordiregistrisse ja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta ning majandusaasta aruanded.

 (3) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile spordiala kohta, millega tegeletakse Tartu vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril on vähemalt vastava spordiala 3. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.

 (4) Toetuse arvutamise aluseks on sportlane ning iga sportlase kohta antava toetuse suuruse ja toetatavate sportlaste koguarvu kinnitab vallavalitsus.

 

Toetuse andmine

 (1) Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 5-19 aastase sportlase kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu vald ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubile või spordikoolile liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe sportlase kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 5 lõike 4 kohaselt sportlase poolt valitud eelistatud kahte treeningrühma.

 (2) Toetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi alase tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

 (3) Toetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

 

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord


Korteriühistute toetamine

Korteriühistute toetamise kord

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

Korteriühistute toetamise kord


Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine ja jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.
Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000  eurot.


Toetatavad tegevused:
1.    jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;
2.    jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;
3.    kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
4.    kortermaja puukuuri ehitamine;
5.    rattaparkla või rattahoidja ehitamine.

Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Tartu Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
1) taotluse esitaja kirjalik avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa; 
2) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;
3) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta; 
4) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;
5) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
6) tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning vajadusel illustratiivsed vaated koos selgitusega;
7) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

Toetuse taotlejaks võib olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus  või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

Puuduste kõrvaldamise tähtaja määramisest, taotluse läbi vaatamata jätmisest ning taotluse kohta tehtud otsusest teavitatakse taotlejat SPOKU vahendusel.


Korteriühistute toetamise kord


Mittetulundusliku tegevuse toetus

Projekti finantseerimise toetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.

Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada vallavalitsus lähtudes reservfondi käsutamise õigusest ja eelarvelistest vahenditest.


Tegevustoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.

 


Ürituse läbiviimise toetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.


Piksel