Dogre

Kasepää Vallavalitsus


Sisukord


Vallavalitsus


  1-1 Vallavolikogu istungite protokollid ja õigusaktid
  1-2 Vallavolikogu istungite algmaterjalid
  1-4 Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollid
  1-5 Vallavolikogu ajutiste komisjonide protokollid ja algmaterjalid
  1-6 Valla kinnitatud sümboolika
  2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid ja õigusaktid
  2-2 Vallavalitsuse istungite algmaterjalid
  2-4 Vallavalitsuse ajutiste komisjonide protokollid ja algmaterjalid
  2-5 Teenistusliku järelevalve dokumendid
  3-1 Rahvastikuregistri pidamise dokumendid
  3-2 Majapidamiste arvestusdokumendid
  3-3 Perekonnaseisualased dokumendid
  3-4 Kodakondsus- ja migratsiooni dokumendid
  4-1 Munitsipaalvara valitsemise dokumendid
  4-2 Munitsipaalvara kasutamise dokumendid
  4-3 Munitsipaalvara käsutamise dokumendid
  4-4 Muud munitsipaalvara valitsemine, kasutamine, käsutamine dokumendid
  5-1 Õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara tagastamine ning kompenseerimise dokumendid
  5-2 Maa ostueesõigusega erastamine ja korteriomandi seadmise dokumendid
  5-3 Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise dokumendid
  5-4 Muud omandireformi toimingud
  6-1 Finantsplaneerimise dokumendid
  6-2 Varade arvestamise dokumendid
  6-3 Töötasu arvestamise dokumendid
  6-4 Inventeerimise dokumendid
  6-5 Majandustegevuse dokumenteerimise dokumendid
  6-6 Aruandlus
  6-7 Kontrollimise tulemused
  6-8 Muud finantseerimise ja raamatupidamise arvestuse dokumendid
  7-1 Planeerimisdokumendid
  7-2 Ehitusdokumendid
  7-3 Ehitusjärelevalve dokumendid
  7-4 Muinsuskaitse dokumendid
  8-1 Ühistranspordi ja liikluskorralduse dokumendid
  8-2 Sadamaid puudutavad dokumendid
  9-1 Veevarustuse ja kanalisatsiooni dokumendid
  9-2 Teehoiu dokumendid
  9-3 Jäätmekäitluse, keskkonna- kaitse ja heakorra dokumendid
  9-4 Kalmistute dokumendid
  10-1 Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja haldamise dokumendid
  11-1 Tervishoiukorralduse dokumendid
  11-2 Veterinaaria alased dokumendid
  12-1 Sotsiaaltoetuste maksmise dokumendid
  12-2 Kodahoolduse dokumendid
  12-3 Eestkoste seadmise dokumendid
  12-4 Laste hoolekande dokumendid
  12-5 Muud eestkosteasutuste ja sotsiaalhoolekande ülesannetega seotud dokumendid
  12-6 Hooldaja määramise dokumendid
  13-1 Haridusalased dokumendid
  14-1 Kultuuri, spordi ja noorsootöö dokumendid
  14-2 Külaseltside tegevus
  15-1 Turismi ja puhkemajanduse dokumendid
  16-1 Avaliku korra ja kodanikukaitse dokumendid
  17-1 MTR pidamise dokumendid
  17-2 Põllu- ja metsamajanduse dokumendid
  17-3 Maakasutuse dokumendid
  18-1 Väärteomenetluse dokumendid
  19-1 Koostöö dokumendid
  20-1 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise dokumendid
  20-2 Valla valimiskomisjoni (alaliselt tegutsev) dokumendid
  20-3 Rahvaküsitluse korraldamise dokumendid
  21-1 Käskkirjad
  21-2 Teenistujate ja töötajate kohta peetavad dokumendid
  21-3 Avaliku konkursi korraldamise ja ametnike atesteerimise dokumendid
  21-4 Korruptsioonivastase tegevuse dokumendid
  21-5 Töötervishoiu- ja tööohutuse dokumendid
  21-7 Tuleohutuse tagamise dokumendid
  21-8 Andmekogud ja andmekaitse dokumendid
  21-9 Suhtekorraldus ja avalikkuse informeerimine
  21-10 Muud personalitöö ja teenistuskorralduse dokumendid
  22-1 Saabunud ja väljasaadetud dokumentide register
  22-2 Vallakantselei teenustööde ja muud dokumendid
  22-3 Vallasekretäri notariaaltoimingute dokumendid
  22-4 Ametialased volikirjad
  22-5 Kohtudokumendid
  22-6 Lepingud
  22-7 Registreerimisdokumendid
  22-8 Dokumentide säilitamise ja avalikku arhiivi üleandmise dokumendid