Dogre

Kallaste Linnavalitsus


Sisukord


Linnavalitsus


  1 Linnavolikogu tegevus
  2 Linnavalitsuse tegevus
  3 Linna rahvastiku arvestuse toimingud
  4 Munitsipaalvara valitsemine, kasutamine ja käsutamine
  5 Omandireformi teostamine
  6 Finantstegevus
  7 Planeerimis-ja ehitusalane tegevus, muinsuskaitse
  8 Transport ja liikluskorraldus
  9 Elamu- ja kommunaalmajandus ning infrastruktuur
  10 Tervishoid
  11 Sotsiaalhoolekanne
  12 Haridus ja teadus
  13 Kultuur, sport, noorsootöö
  14 Turism ja puhkemajandus
  15 Ettevõtlus
  16 Maakasutus
  17 Haldusõigusasjade järelevalve
  18 Välissuhted ja koostöö
  19 KOV valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
  20 Ametiasutuse teenistuse korraldamine