ARNO Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Huvikoolid |

Huvikooli andmed
Viimsi Teaduskool
Kooli nimi Viimsi Teaduskool
Liik Munitsipaalhuvikool
Registrikood 77001725
Huvikooli aadress
Aadressi täpsustus Randvere tee 20, Lubja küla, Viimsi vald
Kontakt Kadri Saluri
direktor
Viimsi Teaduskool
kool@viimsiteadus.ee
Lisainfo
Veebilehe aadress
Rühmad õppeaastal 2022/23
Nimetus:Treener/õpetaja:
ID Jrk Nimetus Õppimise aeg aastates Kestus Toimumise aeg Kuutasu (€) Kohtade arv Kohtade arv piiramata
Huvikooli õppekavad
Nimi Kood Lühikirjeldus
Elufüüsika alused 236923 „Elufüüsika aluste“ õppekaval õppur lahendab elulises võtmes füüsikaprobleeme. Õppekava põimib endas füüsikat teiste distsipliinidega, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks erinevates loodusteadustega seotud valdkondades.
Elumatemaatika I 232882 “Elumatemaatika I” õppekavas keskendutakse päris elus vajamineva matemaatikaoskuse arendamisele. Huviala eesmärk on siduda matemaatikaga igapäevased tegevused.
Elumatemaatika II 232883 “Elumatemaatika II” õppekavas keskendutakse matemaatika kasutamise oskuse arendamisele igapäevases elus. Huviala aitab matemaatikateadmisi õppurile lähemale tuua, sidudes erinevaid distsipliine matemaatilisse võtmesse.
Filmiloome 231482 “Filmiloome” õppekavas keskendutakse filmimaailmaga tutvumisele. Huviala läbinud õppuril tekib arusaam filmi loomiseks vajalike komponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse edasiseks edukaks osalemiseks erinevate filmida loomisel.
Keskkonnasõbralik mina 231483 “Keskkonnasõbraliku mina” õppekavas keskendutakse erinevate metoodikate sünergias säästlike eluviiside defineerimisele, uurimisele, rakendamisele. Õppekava läbimine aitab mõista ringmajanduse põhimõtteid ning neid integreerida iga indiviidi igapäevaellu läbi mitmekülgse praktilise ettevalmistuse. Huviala õppimise käigus valmistatakse erinevaid igapäevaseid tooteid, sh ökoloogilisi puhastusvahendeid, ökoloogilist kosmeetikat, vegan toiduaineid.
Moedisain I 236922 Läbi loovuse isiklike võimete piire kompiva „Moedisain I“ õppekaval saab õppur õmblemiseks vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi. Huviala aitab õpilases kujundada oma isikupärast riietusstiili, kasvatada teotahet ning oskust oma tegevust praktikas eesmärgistada ning eesmärke ka saavutada. Õppur saab osa praktilistest ülesannetest õmblusdisainis ja -tehnoloogias.
Robootika I 236924 „Robootika I“ õppekava hoogustab õppurit huvituma robotitehnikast ning süvendada õppuri loov- ja raalmõtlemist praktiliste ülesannete kaudu. Õppekaval on esindatud nii mehaanika baasteadmiste omandamine, programmeerimise alused kui ka robootika alused. Õppekavale oodatakse õppima puuduva või vähese varase robootika kokkupuutega õppurit.
Robootika II 236925 Edasijõudnud robootikahuvilistele mõeldud „Robootika II“ õppekavas keskendutakse füüsikalis-matemaatilises võtmes praktiliste probleemülesannete lahendamisele. Õppekava põimib endas praktilist robotitehnikat ja matemaatikat, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks mõlemas valdkonnas.
Roheline bioloogia 231484 “Rohelise bioloogia” huviala õppekavas keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Huviala hõlmab paljude erinevate organismigruppide kasvatamist ja vaatlemist.
Teaduse algkursus 231485 “Teaduse algkursuse” õppekavas keskendutakse lihtsamate katsete kaudu noores avastajas uudishimu rahuldamisele. Huviala tundides on noorel avastajal võimalik omal soovil kas vaadelda või osaleda katse läbiviimises. Osa katseid on vaid demonstratiivsed.
Valge bioloogia 231486 “Valge bioloogia” huviala selgitab õppurile orgaaniliste ja biomolekulide leidumist ja funktsioone. Huviala raames tutvutakse orgaaniliste ja biomolekulide eraldamise, mõõtmise ja sünteesimise metoodikatega. Huviala on valdavalt katseline, kuid sisaldab ka võrdlemisi spetsiifilist teooriakomponenti.
Väitluse alused 231487 “Väitluse aluste” huviala eesmärgiks on arendada õppurites esinemisoskust ning -julgust ja seda läbi arutlemise. Õppur omandab oskused, kuidas arutleda kasutades faktipõhist informatsiooni ning tutvub läbi erinevate õppeainete oluliste teemadega, mis aitavad mõista ühiskonda väga erinevatel tasemetel.

Tagasi: Huvikoolid |
PIKSEL