ARNO Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Huvikoolid |

Huvikooli andmed
Viimsi Teaduskool
Kooli nimi Viimsi Teaduskool
Liik Munitsipaalhuvikool
Registrikood 77001725
Huvikooli aadress Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Randvere tee 20
Kontakt Kadri Saluri
direktor
Viimsi Teaduskool
kool@viimsiteadus.ee
Lisainfo
Veebilehe aadress
Rühmad õppeaastal 2023/24
Nimetus:Treener/õpetaja:
ID Jrk Nimetus Õppimise aeg aastates Kestus Toimumise aeg Kuutasu (€) Kohtade arv Kohtade arv piiramata
Huvikooli õppekavad
Nimi Kood Lühikirjeldus
Animatsioonfilm 246963 “Animatsioonfilm” on nii algajatele kui ka edasijõudnud filmihuvilistele ja õppekavas keskendutakse eelkõige animatsioonfilmi režiile ja filmide tegemisele. Huviala läbinud õppuril tekib arusaam filmi loomiseks vajalike komponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse lühifilmide loomiseks ja filmifestivalidel osalemiseks.
Arhitektuur 246307 “Arhitektuuri” huviala põhifookus on arhitektuuriliste algteadmiste jagamine õppurile läbi praktiliste tegevuste. Õppekava arendab õppuri loovust, loogilist mõtlemist ning arusaama era- ja ärihoonetest ning linnaplaneerimisest.
Elufüüsika alused 236923 „Elufüüsika aluste“ õppekaval õppur lahendab elulises võtmes füüsikaprobleeme. Õppekava põimib endas füüsikat teiste distsipliinidega, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks erinevates loodusteadustega seotud valdkondades.
Elumatemaatika II 232882 “Elumatemaatika II” õppekavas keskendutakse matemaatika kasutamise oskuse arendamisele igapäevases elus. Huviala aitab matemaatikateadmisi õppurile lähemale tuua, sidudes erinevaid distsipliine matemaatilisse võtmesse.
Filmiloome I 231482 “Filmiloome” õppekavas keskendutakse filmimaailmaga tutvumisele. Huviala läbinud õppuril tekib arusaam filmi loomiseks vajalike komponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse edasiseks edukaks osalemiseks erinevate filmida loomisel.
Filmiloome II 246902 “Filmiloome II” on edasijõudnud filmihuvilistele ja õppekavas keskendutakse eelkõige dokumentaalfilmi ja mängufilmi režiile ja filmide tegemisele. Huviala läbinud õppuril tekib arusaam filmi loomiseks vajalike komponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse lühifilmide loomiseks ja filmifestivalidel osalemiseks.
Helirežii ja filmimuusika 247622 “Helirežii ja filmimuusika” on nii algajatele kui ka edasijõudnud heli- ja filmikunsti huvilistele, õppekavas keskendutakse eelkõige helide salvestamisele, helitöötlusele ja filmimuusika tegemisele. Huviala läbinud õppuril tekib arusaam filmi helindamiseks vajalike komponentide sisust, helide salvestamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning filmimuusika loomisest.
Keskkonnasõbralik mina 231483 “Keskkonnasõbraliku mina” õppekavas keskendutakse erinevate metoodikate sünergias säästlike eluviiside defineerimisele, uurimisele, rakendamisele. Õppekava läbimine aitab mõista ringmajanduse põhimõtteid ning neid integreerida iga indiviidi igapäevaellu läbi mitmekülgse praktilise ettevalmistuse. Huviala õppimise käigus valmistatakse erinevaid igapäevaseid tooteid, sh ökoloogilisi puhastusvahendeid, ökoloogilist kosmeetikat, vegan toiduaineid.
Kunsti ja teaduse interaktsioonid 247782 „Kunsti ja teaduse interaktsioonide“ huviala põhifookus on õppuri loovuse arendamisel. Õppekavas tutvutakse erinevate teaduslikult hästi kirjeldatud loodusnähtustega ja rakendatakse neist tulenevaid omadusi kunstilises võtmes.
Materjaliteadus 246303 “Materjaliteaduse” õppekavas keskendutakse keemia, füüsika ja inseneriteaduste integreerimisele ning iga õppuri loovuse mitmekülgsele arendamisele. Õppur omandab õppekava läbimisega oskused, kuidas mõista ja mõtestada materjalide omaduste ning kasutusaladega seotud põhimõtteid. Õpe on praktiline ning hõlmab tegevusi laboris.
Moedisain I 236922 Läbi loovuse isiklike võimete piire kompiva „Moedisain I“ õppekaval saab õppur õmblemiseks vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi. Huviala aitab õpilases kujundada oma isikupärast riietusstiili, kasvatada teotahet ning oskust oma tegevust praktikas eesmärgistada ning eesmärke ka saavutada. Õppur saab osa praktilistest ülesannetest õmblusdisainis ja -tehnoloogias.
Moedisain II 246302 “Moedisain II” õppekavas keskendutakse erinevate keerukamate rõivaesemete õmblemisele, õmblemise tehnoloogilisele järjekorrale ing tehnoloogiliste sõlmede õmblemisele. Huviala aitab õppuril välja kujundada oma isikupärast riietusstiili ja kasvatada tööarmastust ning arendada töökultuuri. Loovtegevus arendab õpilaste fantaasiat, julgust olla isikupärane ja stiilne.
Rahatarkus 246304 “Rahatarkus” õppekavas keskendutakse päris elus vajamineva matemaatikaoskuse arendamisele. Huviala eesmärk on siduda matemaatikaga igapäevased tegevused.
Robootika I 236924 „Robootika I“ õppekava hoogustab õppurit huvituma robotitehnikast ning süvendada õppuri loov- ja raalmõtlemist praktiliste ülesannete kaudu. Õppekaval on esindatud nii mehaanika baasteadmiste omandamine, programmeerimise alused kui ka robootika alused. Õppekavale oodatakse õppima puuduva või vähese varase robootika kokkupuutega õppurit.
Robootika II 236925 Edasijõudnud robootikahuvilistele mõeldud „Robootika II“ õppekavas keskendutakse füüsikalis-matemaatilises võtmes praktiliste probleemülesannete lahendamisele. Õppekava põimib endas praktilist robotitehnikat ja matemaatikat, võimaldades õppuril laiendada silmaringi ja saavutada valmisolek edasisteks õpinguteks mõlemas valdkonnas.
Roheline bioloogia 231484 “Rohelise bioloogia” huviala õppekavas keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Huviala hõlmab paljude erinevate organismigruppide kasvatamist ja vaatlemist.
Roheline bioloogia - selgrootud ja selgroogsed loomad 246305 “Rohelise bioloogia” huvialade õppekavades keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Huviala hõlmab paljude erinevate organismigruppide kasvatamist ja vaatlemist.
Roheline bioloogia - taimed 246306 “Rohelise bioloogia” huvialade õppekavades keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Huviala hõlmab paljude erinevate organismigruppide kasvatamist ja vaatlemist.
Sissejuhatus loodusteadustesse 232883 “Sissejuhatus loodusteadustesse” õppekavas keskendutakse erinevatele loodusteaduse valdkondadele ja tehakse läbi levinumad uuringud/katsed, mida teadlased teevad. Kursuse eesmärk on tutvustada noortele loodusteadlaste uurimisvaldkondi ning tulevikus õpitavaid loodusteadustega seotud erialu.
Teaduse algkursus I 231485 “Teaduse algkursuse” õppekavas keskendutakse lihtsamate katsete kaudu noores avastajas uudishimu rahuldamisele. Huviala tundides on noorel avastajal võimalik omal soovil kas vaadelda või osaleda katse läbiviimises. Osa katseid on vaid demonstratiivsed.
Teaduse algkursus II 246904 “Teaduse algkursuse” õppekavades keskendutakse lihtsamate katsete kaudu noores avastajas uudishimu rahuldamisele. Huviala tundides on noorel avastajal võimalik omal soovil kas vaadelda või osaleda katse läbiviimises. Osa katseid on vaid demonstratiivsed.
Tööstusdisain 247002 “Tööstusdisain I” õppekavas keskendutakse tööstusdisaini algtõdedele ning nende teadmiste ja oskuste kaudu toodete kujundamisele ning valmistamisele. Läbi saadus teadmiste ning oskuste arendavad õppurid endas loovat mõtlemist, probleemilahendust ning käelisi oskusi.
Valge bioloogia 231486 “Valge bioloogia” huviala selgitab õppurile orgaaniliste ja biomolekulide leidumist ja funktsioone. Huviala raames tutvutakse orgaaniliste ja biomolekulide eraldamise, mõõtmise ja sünteesimise metoodikatega. Huviala on valdavalt katseline, kuid sisaldab ka võrdlemisi spetsiifilist teooriakomponenti.
Väitluse alused 231487 “Väitluse aluste” huviala eesmärgiks on arendada õppurites esinemisoskust ning -julgust ja seda läbi arutlemise. Õppur omandab oskused, kuidas arutleda kasutades faktipõhist informatsiooni ning tutvub läbi erinevate õppeainete oluliste teemadega, mis aitavad mõista ühiskonda väga erinevatel tasemetel.

Tagasi: Huvikoolid |
PIKSEL