ARNO Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Abi
Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/421012017016?leiaKehtiv


Lapsevanemale
Infoks 1. klassi mineva lapse vanemale
Elukohajärgse kooli määramise ehk koolimineku taotlusi saab esitada 1.-31. märtsini. 
Hiljemalt 20. aprillil saab lapsevanem teavituse elukohajärgse kooli määramisest.
Kui lapsevanem nõustub määratud kooliga, saab ta läbi infosüsteemi teavitada vallavalitsust ja kooli koha vastuvõtmisest. Kui lapsevanem ei ole määratud kooliga nõus ja soovib seda vahetada, siis võib ta esitada kuni 20. maini koolivahetuse taotluse. Koolivahetuse taotlus peab olema põhjendatud. Laekunud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse komisjon, kes teeb otsuse hiljemalt 10. juuniks. 
15. juuniks peavad lapsevanema teavitama kooli määratud koha vastuvõtmisest või loobumisest. 
Alates 15. juunist komplekteerivad vabaks jäänud kohti koolid ise lähtudes kehtestatud õpilaste vastuvõtu korrast.

Infoks lasteaiakoha taotlejale
Lasteaiakoha taotlust saab esitada aastaringselt. 
Lasteaiakoha taotluses saab lapsevanem märkida kuni 3 lasteaiamaja eelistust. Võimaluse korral lähtub kohalik omavalitsus lasteaiakoha määramisel märgitud eelistusest.
Lasteaiakohtade põhikomplekteerimine viiakse läbi hiljemalt iga aasta 10. aprilliks. Selleks ajaks saab lapsevanem teavituse, milline lasteaiamaja on tema lapsele määratud. Lapsevanemal on seejärel aega kuni 14 päeva kas kohapakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Kohapakkumisest loobumise korral võib lapsevanem esitada põhjendatud taotluse mõne teise lasteaiamaja määramiseks. Lapsevanem on kohustatud vallavalitsust kohapakkumise vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikult teavitama. Kui lapsevanem ei ole 14 päeva jooksul (alates 10. aprillist) teavitusele reageerinud, siis kustutatakse laps lasteaiajärjekorrast.
Kui lapsevanem nõustub kohapakkumisega, on lapsevanemal aega 21 päeva sõlmida määratud lasteasutusega kohakasutamise leping. Kui lapsevanem ettenähtud tähtaja jooksul lasteaiaga lepingut sõlminud ei ole, kohapakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.

Info 1. klassi toetuse taotlejale
Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav vanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik(ud) alates taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembrist. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus läbi e-keskkonna ARNO lapse I klassi minemise aastal ajavahemikus 1. septembrist kuni 30. septembrini. 2017. aastal on I klassi mineva lapse toetuse suuruseks 64 eurot.

 

PIKSEL