ARNO Toila valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Avaleht

Toila valla visioon aastaks 2030:

Toila on parima elukeskkonna vald Virumaal. Kõik peamised avalikud teenused on vallas inimesele lähedal, uuenduslikud ning heal tasemel. Vald on tuntud kui rahvusvaheline turismisihtkoht ja kuurort. Vald on ühtse ning aktiivse kogukonnaga ja koostööle avatud.
Toila vald on aasta läbi avatud! 


Hea külastaja!

Oled jõudnud Toila valla haridusteenuste haldamise süsteemi. Siit on leitav üldinfo valla lasteaedade ja koolide kohta. Üleval paremas nurgas nuppu "Sisene" vajutades ja sisse logides leiate Teid puudutava info haridusteenuste kohta.
Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu saate esitada haridusvaldkonda puutuvaid taotlusi (lasteaiaga seonduvalt ja kooliga ning Toila Muusika-ja Kunstikooliga seonduvalt). 

1. Koolieelsete lasteasutuste info on leitav Toila valla kodulehel  SIIN 
Toila valla munitsipaal lasteaiad on aasta läbi avatud.
 "Toila valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kordSIIN

§ 4. Valverühma moodustamine

(1) Suvisel perioodil töötab lasteasutuses vastavalt vajadusele suvine valverühm, lasteasutuses juba kohta kasutavatele lastel
(2) Suvine valverühm ei pea olema avatud selles lasteasutuses, mille nimekirja laps on arvatud.
(3) Soovist kasutada kohta suvises valverühmas teatab vanem lasteasutuse direktorile, mille nimekirjas tema laps on, kirjalikult hiljemalt 31. maiks jooksval aastal.


Üldhariduskoolide info on leitav Toila valla kodulehel SIIN

2. ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS  
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel ühele vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Toila valla elanikud.
Toetus on ühekordne ning määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Taotluse toetuse saamiseks  saab esitada kuni 31.10.2024. 
Taotlust on võimalik esitada ka Toila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO   Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse väljamaksed toimuvad 15.10.2024 ja 15.11.2024.

3. Toila Muusika- ja Kunstikool
Huvikooli info leitav Toila valla kodulehel SIIN

"Toila valla huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord ning õppetasu määramise kord" SIIN

 

4. Huvihariduse toetamine huvikoolides

Toila vallas reguleerib  huvihariduse toetamist Toila Vallavolikogu 26.05.2021 määrus nr 95 " Huvihariduse toetamise kord huvikoolides" SIIN
Toila vallas elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste huvihariduse toetamist teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja/või erakoolis Õpilane üldhariduskoolides õppivate 7 – 19 aastaste õpilaste huvihariduse toetamist. 
Lähtudes määrusest on huviharidus mida omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud huvikoolis huvialasid õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile.
Määruse kohaselt toetatakse õpilase kahe õpilaskoha tegevuskulu maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel. 
Taotluse garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem Toila Vallavalitsusele hiljemalt 30 septembriks. Garantiikiri SIIN


INFOKS

Toila Vald kui kohaliku omavalitsuse üksus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, mille käigus võib vajalikuks osutuda ka isikuandmete töötlemine, tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 ja muudest õigustloovatest aktidest. 

Palume arvestada sellega, et programm on käivitamise järgus.

Küsimuste ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Toila vallavalitsus abivallavanem Maarika Tarum poole (tel +372 57873112, e-post: arno.haridus@toila.ee)
 


PIKSEL