ARNO Elva valla haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Lisainfo


Lapsevanemale

Hea lapsevanem!

Siin rubriigis oleme välja toonud mõned olulisemad punktid ja informatsiooni, mis puudutavad lasteaiakoha, koolikoha ja/või huviringi koha taotlemist Elva valla haridusasutustes.

Elva valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemine

 1. Elva vald on jagatud kaheks teeninduspiirkonnaks – Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja Elva vald.
 2. Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa (lasteaia järjekord). Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.
 3. Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks võivad esitada taotluse kõik lapsevanemad, kes soovivad kohta Elva valla lasteasutuses.
 4. Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) vallavalitsusele taotluse registris või vallavalitsuses kohapeal. Vallavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib registris vallavalitsuse määratud teenistuja.
 5. Vanem märgib lasteasutuse eelistuse(ed), millest esimene peab ühtima teeninduspiirkonna lasteaiaga. Juhul kui vanem ja laps ei ole rahvastikuregistri andmetel Elva valla elanik, on lasteasutuse valik vaba.
 6. Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Kui vanema ja/või lapse elukohaandmed pärast avalduse esitamist muutuvad, muutub taotluse esitamise kuupäev ja taotluse laekumise ajaks loetakse rahvastikuregistris tehtud kande kuupäev. Teeninduspiirkonna sisese elukohaandmete muutumisel säte ei kohaldu.
 7. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem registris esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.
 8. Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, kohasoovi algusaega, teeninduspiirkonda, lapse vanust 30. septembri seisuga, lapse ja vanema rahvastikuregistrijärgset elukohta.
 9. Lasteaiakoht on registris pidevas muutumises. Järjekoht sõltub taotluse esitamise ajast, vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgsest elukohast ning kohasoovi algusajast.
 10. Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele.
 11. Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.
 12. Lasteasutusse koha saamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.
 13. Esimeses järjekorras pakutakse taotluste laekumise alusel lasteaiakohta lapsele kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud esimene eelistus ühtib teeninduspiirkonna lasteaiaga.
 14. Kui esimeses järjekorras ei ole võimalik lasteaiakohta pakkuda, toimub koha pakkumine järgmistes etappides:
  1. Lasteaiakohta pakutakse lapsele, kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud teine eelistus ühtib teeninduspiirkonnaga.
  2. Lasteaia- või lastehoiukohta pakutakse lapsele, kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning vaba koht on teeninduspiirkonna muus lasteasutuses.
  3. Kui vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vallas, kuid lasteasutuste valik ei ühti selles teeninduspiirkonnas asuva lasteasutusega, siis pakutakse võimalusel vabade kohtade olemasolul valla teises teeninduspiirkonnas.
  4. Kui vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva vallas pakutakse lasteaiakohta vabade kohtade olemasolul.
 15. Juhul kui lapsele pakutakse lasteaiakoha asemel kohta lastehoius ja vanem võtab koha vastu, säilitatakse koht lasteaia järjekorras. Vaba koha tekkimisel pakutakse lasteaiakohta vastavalt punktidele 13 ja 14.
 16. Lasteaiakoha pakkumine tehakse vanemale registris või kirjaga vanema e-postile.
 17. Koos pakkumusega edastatakse vanemale lasteaiakoha kasutamise lepingu tingimused. Lepingu tingimused kinnitab vallavalitsus.
 18. Lasteaiakoha pakkumise saamisel peab vanem 10 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui vanem 10 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.
 19. Lasteaiakoha kasutamise leping loetakse sõlmituks koos pakkumuse vastuvõtmisega.
 20. Kui õppeaasta kestel tekib lasteasutuses vaba koht, pakutakse lasteaiakohta vastavalt punktidele 13 ja 14 sätestatud järjekorras.
 21. Pakkumise saamisel peab vanem 5 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui vanem 5 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.
 22. Vanem võib pakutud kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1. vanem soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  2. vanem soovib kohta teises lasteasutuses;
  3. vanem soovib kohta lapse õe-venna lasteasutusse;
  4. vanem ei soovi kohta valla koolieelses lasteasutuses.
 23. Juhul kui vanem loobub kohast punktis 1-3 nimetatud põhjusel, siis säilib tema taotlus järjekorras ja tema taotlust menetletakse järjekorra alusel.
 24. Juhul kui vanem loobub punktis 4 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.
 25. Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima kõiki lasteaiakoha kasutamist reguleerivaid õigusakte.
 26. Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamisest registri kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.
 27. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada lasteasutuse direktorile.

Olulised dokumendid:
Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallasElva valla munitsipaalkooli koha taotlemine

Kõikidele Elva valla koolikohustuslikele  7-17- aastastele lastele tagatakse õppekohad põhihariduse omandamiseks Elva valla koolides. Elva vallas puuduvad üldhariduskoolidel teeniduspiirkonnad ning lapsevanemal on õigus otsustada, milline kool on perekonna jaoks sobivaim.

Lapsele õppekoha saamiseks või koolist lahkumiseks tuleb lapsevanemal esitada taotlus. Taotlused vaatab läbi ning menetleb kool.
Juhul, kui ARNO kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda erandkorras teha ka koolis kohapeal.

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kooliväline nõustamismeeskond annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu ka õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Elva vald.

ARNO kasutusjuhend lapsevanemale asub SIIN.
Informatsioon Elva valla koolide osas asub SIIN.
Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Täiendavate küsimuste korral on Teil võimalik pöörduda Elva valla haridusspetsialisti poole.
Auli Mäesalu
Tel. 5886 4201

E-post: auli.maesalu@elva.ee

Huvihariduse ja/või huvitegevuse ringi koha taotlemine

Elva ARNO süsteemis on võimalik taotleda kohta ka huviringi.
Täpsustav informatsioon huvihariduse ja huvitegevuse kohta asub SIIN ja SIIN.

Täiendavate küsimuste korral on Teil võimalik pöörduda Elva valla noorsootööspetsialisti poole.

Sirle Lüüs
Tel. 5353 5466
E-post: sirle.luus@elva.ee

Üldinfo
Elva valla ARNO põhimäärus
Andmekaitsetingimused Elva vallas


PIKSEL